ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

2009

23
/12 Γνωστοποίηση αποφάσεων Διοικητικών Συμβουλίων περί έναρξης των διαδικασιών συγχώνευσης με απορρόφηση από την εταιρεία «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.» των εταιρειών «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΒΙΛΛΑΤΖ ΚΛΑΜΠ Α.Ε.», «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΕΛΙΤΩΝ ΜΠΗΤΣ ΑΕ» και «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ ΑΕ»


30/09 Πληροφοριακό σημείωμα

29/09 Ανακοίνωση διάθεσης πληροφοριακού σημειώματος

28/09 «Ανακοίνωση – πρόσκληση» παράταση περιόδου άσκησης δικαιώματος προτίμησης των μετόχων στην από 14/9/2009 αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Πόρτο Καρράς Σιθωνία Μπητς Κλαμπ Α.Ε.» ήτοι μετά την παράταση περίοδος άσκησης δικαιώματος προτίμησης από 16 Σεπτεμβρίου 2009 έως 15 Οκτωβρίου 2009

14/09 Ανακοίνωση - πρόσκληση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Πόρτο Καρράς Σιθωνία Μπητς Κλαμπ Α.Ε.

2008

30/03 Η ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα της χρήσης που έληξε στις 31-12-2007 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.)

2007

2
9/11 Η ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα του εννεαμήνου που έληξε στις 30-9-2007 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.)

24
/04 Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας

27
/03 Ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων FY2006 της Καζίνο Πόρτο Καρράς


2006

06
/11 Ανακοίνωση - πρόσκληση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας

13/10 H ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ γνωστοποιεί, ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 13/10/2006 και βάσει της από 29/6/2006

13
/10 Απόφαση Δ.Σ της 13/10/2006 εταιρείας ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε, περί αύξησης των κεφαλαίων αυτής κατά 7.380.000 ευρώ, με καταβολή μετρητών από τους μετόχους

06
/10 Ανακοίνωση περί της διαγραφής των μετοχών της εταιρίας από το Χρηματιστήριο Αθηνών

31/07 Λόγω τυπογραφικών λαθών κατά τη δημοσίευση των συνοπτικών οικονομικών στοιχείων και πληροφοριών περιόδου 01.01,2006 - 30.06.2006 στην εφημερίδα ΕΞΠΡΕΣ της Πέμπτης 31.08.2006 διορθώνονται οι παρακάτω λογαριασμοί στη χρήση 30.06.2006 σε χιλιάδες ευρώ

20
/06 Αναφορικά με διάφορα πρόσφατα ανακριβή δημοσιεύματα


31/05 Πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαΐου 2006 η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων

30/05 Γνωστοποίηση αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε της 29ης Μαΐου 2006

25/04 Ανακοίνωση - γνωστοποίηση της εταιρείας ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ επί των δημοσιευθείσων ετησίων οικονομικών καταστάσεων

20/04 Η εταιρεία ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε ανακοινώνει τα ακόλουθα σχετικά με την αντιδικία μεταξύ της...

14/04 Κατάσταση διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων από αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών

05/04 Γνωστοποίηση μεταβολής δεδομένων επί σκοπούμενων εταιρικών πράξεων εταιρείας ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε άρθρου 275 παρ.9γ του Κανονισμού του Χ.Α.

03/04 H ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ ανακοινώνει, ότι δημοσιεύθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας χρήσης 2005

3
1/03 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2005 (από 1 Ιανουαρίου έως 30 Δεκεμβρίου 2005)

28/03 Ανακοίνωση - γνωστοποίηση της εταιρείας Καζίνο Πόρτο Καρράς A.E. επί των δημοσιευθείσων ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων στις 30/9/2005

09/03 Απάντηση στην υπ’ αριθ. 10681/9.3.2006 επιστολή σας – Σχολιασμός σημερινού (9/3/2006) δημοσιεύματος εφημερίδας «ΕΞΠΡΕΣ»

27/02 Γνωστοποίηση σκοπούμενων εταιρικών πράξεων εταιρείας «ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε» άρθρου 275 παρ.9γ του Κανονισμού του Χ.Α.

ΠΙΣΩ


ΕΝΕΡΓΟΣ HOLDING ΑΕΜΕΕΤ