ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ


2010

Ολοκλήρωση διαδικασιών συγχώνευσης με απορρόφηση εταιρειών από την θυγατρική μας εταιρεία ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε

Ενδιάμεση οικονομική αναφορά της 30 Σεπτεμβρίου 2010 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 30 Σεπτεμβρίου 2010

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 30 Ιουνίου 2010

Πληροφορίες Χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Μαρτίου 2010

Ενδιάμεση Οικονομική Αναφορά

2009

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1/1/2009 έως 30/9/2009
Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για τη περίοδο από 1/1/2009 έως 30/9/2009


Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 30 Ιουνίου 2009
Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2009

Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για τη περίοδο από 1/1/2009 έως 31/3/2009

Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1/1/2009 έως 31/3/2009

2008

Στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1/1/2008 έως 31/12/2008
Ετήσια οικονομική έκθεση της 31 Δεκεμβρίου 2008


Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1/1/2008 έως 30/9/2008
Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για τη περίοδο από 1/1/2008 έως 30/9/2008

Στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1/1/2008 έως 30/6/2008
Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση της 30 Ιουνίου 2008

Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1/1/2008 έως 31/3/2008
Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για τη περίοδο από 1/1/2008 έως 31/3/2008

2007

Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1/1/2007 έως 31/12/2007
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ("ΔΠΧΠ")

Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1/1/2007 έως 30/9/2007
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για τη εννεαμηνιαία περίοδο από 1/1/2007 έως 30/9/2007


Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1/1/2007 έως 30/6/2007
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για τη εξαμηνιαία περίοδο από 1/1/2007 έως 30/6/2007


Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1/1/2007 έως 31/3/2007
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για τη τριμηνιαία περίοδο από 1/1/2007 έως 31/3/2007

Κατάσταση διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων στις 31/3/2007

2006

Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2006

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη περίοδο από 1/1/2006 έως 31/12/2006

Οικονομικά Στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1/1/2006 έως 31/12/2006

Κατάσταση διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων στις 31/12/2006

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για τη περίοδο από 1/1/2006 έως 30/9/2006

Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1/1/2006 έως 30/9/2006

Κατάσταση διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων στις 30/09/2006

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για τη εξαμηνιαία περίοδο από 1/1/2006 έως 30/6/2006

Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1/1/2006 έως 30/6/2006

Κατάσταση διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών από τους μετόχους

Κατάσταση διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών από τους μετόχους

Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1/1/2006 έως 31/3/2006

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για τη τριμηνιαία περίοδο από 1/1/2006 έως 31/3/2006


2005

Ετήσιο δελτίο 2005

Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1/1/2005 έως 31/12/2005

Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 1/1/2005 έως 30/9/2005


Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 1/1/2005 έως 30/6/2005

Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 1/1/2005 έως 31/3/2005

Κατάσταση διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών

ΠΙΣΩ


ΕΝΕΡΓΟΣ HOLDING ΑΕΜΕΕΤ