ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

2005

14/12 Σχολιασμός και διευκρινήσεις σε δημοσίευμα Εφημερίδας «ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ» της 13/2/2006

30/11 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την εννιαμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2005

30/11 Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1/1/05 έως 30/9/05

27/10 Γνωστοποίηση μεταβολής ποσοστού συμμετοχής μετόχου μας, στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας  μας ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.

26/10 Γνωστοποίηση μεταβολής ποσοστού συμμετοχής μετόχου μας, στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας  μας ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.

20/10 Ανακοίνωση ολοκλήρωσης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών από τους μετόχους

19/10 Γνωστοποίηση πλήρους κάλυψης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας μας, με καταβολή μετρητών από τους μετόχους

19/10 Αύξηση των κεφαλαίων της εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των 6.650.000 ευρώ

03/10 Ανακοίνωση εταιρείας μας, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 3/347/2005 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, περί της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, με καταβολή μετρητών από του μετόχους της

03/10 Ανακοίνωση - Πρόσκληση: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εταιρίας

30/09 Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1/1/2005 - 30/06/2005

30/09 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την εξαμηνιαία περίοδο από 1/1/2005 - 30/06/2005

Τριμηνιαία Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις

Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1/1/05 έως 31/3/05

30/06 Γνωστοποίηση αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε της 29ης Ιουνίου 2005

30/06 Εγκρίθηκαν ομόφωνα, ο Ισολογισμός της 31/12/2004 και οι λοιπές οικονομικές καταστάσεις της 30/6/2005

15/06 Κατάσταση διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

2004

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004

Συνοπτική λογιστική κατάσταση της 30ης Σεπτεμβρίου 2004

Συνοπτική λογιστική κατάσταση της 30ης Ιουνίου 2004

03/12 Γνωστοποίηση πλήρους κάλυψης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας μας, με καταβολή μετρητών από τους μετόχους

03/12 Αύξηση των κεφαλαίων της εταιρείας

24/11 Υπενθύμιση πρόσκλησης μετόχων για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας

16/11 Καζίνο Πόρτο Καρράς ΑΕ: Ανακοίνωση - Πρόσκληση Μετοχικού Κεφαλαίου

09/11 Γνωστοποίηση έγκρισης νέας επωνυμίας της εταιρείας μας

25/10 Αύξηση των κεφαλαίων της εταιρείας

12/10 Γνωστοποίηση ανακοίνωσης-πρόσκλησης μετόχων εταιρείας «ΈΝΕΡΓΟΣ HOLDING Α.Ε.Μ.Ε.Ε.Τ» (τέως «ΑΛΚΑΡ Α.Ε.Μ.ΕΤ») για την αποϋλοποίηση των μετοχών τους

01/10 Πρόσκληση των μετόχων της εταιρείας ΈNΕΡΓΟΣ HOLDING σε έκτακτη γενική συνέλευση

23/07 Γνωστοποίηση αποφάσεων της μετ’ αναβολήν (της από 23/6/2004 Επαναληπτικής) Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας ΈΝΕΡΓΟΣ HOLDING Α.Ε.Μ.Ε.Ε.Τ της 22ας Ιουλίου 2004

23/07 Εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία, ο Ισολογισμός της εταιρείας της 31/12/2003 και οι λοιπές οικονομικές καταστάσεις

23/06 Αναβολή συζήτησης θεμάτων της ημερήσιας διάταξης για τις 22 Ιουλίου 2004

23/06 Επαναληπτική Γενική Συνέλευση μετόχων εταιρείας μας 23ης Ιουνίου 2004 – Γνωστοποίηση σύγκλησης μετ’ αναβολήν Γενικής Συνέλευσης

07/06 Πρόσκληση των μετόχων της ετιαρείας ΈNΕΡΓΟΣ HOLDING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ σε επαναληπτική γενική συνέλευση της 23/6/2004

05/05 Γνωστοποίηση σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας μας ΈΝΕΡΓΟΣ HOLDING Α.Ε.Μ.Ε.Ε.Τ.

04/05 Πρόσκληση των μετόχων της εταιρείας ΈNΕΡΓΟΣ HOLDING Α.Ε.Μ.Ε.Ε.Τ

22/04 Γνωστοποίηση μεταβολής ποσοστού συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου μετόχου της εταιρείας μας ΈΝΕΡΓΟΣ HOLDING Α.Ε.Μ.Ε.Ε.Τ

21/04 Γνωστοποίηση μεταβολής ποσοστών συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου μετόχων της εταιρείας μας ΈΝΕΡΓΟΣ HOLDING Α.Ε.Μ.Ε.Ε.Τ

03/02 Αποφάσεις Α’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μετόχων εταιρείας μας της 3/2/2004

22/01 Πρόσκληση των Μετόχων της Εταιρειας Ένεργος Holding Ανώνυμος Εταιρεία Μεταφορών Εμπορίου Ενέργειας και Τουρισμού  (Αριθ. ΜΑΕ: 6019/06/Β/86/150) σε Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 3/2/2004

22/01 «Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μετόχων εταιρείας μας της 22/1/2004 – Γνωστοποίηση σύγκλησης Α΄Επαναληπτικής Γ.Σ»

2003

02/12 Πρόσκληση των μετόχων της εταιρίας ΕΝΕΡΓΟΣ HOLDING AE ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ σε έκτακτη γενική συνέλευση

ΠΙΣΩ


ΕΝΕΡΓΟΣ HOLDING ΑΕΜΕΕΤ